پخش زنده - Tehran Auction
Tehran Auction (Live) حراج تهران (پخش زنده)
reza-lavasani

رضا لواسانی (متولد 1340)

امضاء: «رضا لواسانی 1395-94» (داخل اثر)
پاپیه ماشه
27×100×220سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395-1394
تک¬نسخه

900 - 700 میلیون ریال

Reza Lavasani (b. 1961)

Signed “Reza Lavasani 94-1395” in English (in the body)
papier mâché
220×100×27 cm
Executed in 2015-2016
Unique

900 - 700 Million IRR